Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció mibenlétének és általános összefüggésrendszerének elsajátítása. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismertetése.
A gazdaság és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának megértetése. A gazdaságban és a vállalatok, vállalkozások profitorientált mûködésében,
valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezése és kezelése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása ATDSZ szerint
Az órákon való aktív közremûködés. A félév során mindenkinek egy prezentációt kell tartania, megadott irodalom alapján.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás az emberi kommunikáció és társas kapcsolatok összefüggésérõl, hallgatói megfigyelések és tapasztalatok felhasználásával
2. A kommunikáció folyamatjellege, annak összetevõi. Értelem és érzelem szerepe a kommunikációban.
3. Az emberi kommunikáció kódrendszere. Az emberi beszéd, szóhasználat jelentõsége.
4. A nem verbális kommunikáció. A metakommunikáció jelentõsége.
5. Önismeret és emberismeret fontossága. Hitelesség.
6. Egyéni bemutatkozás. Rövid és hosszú távú célok
7. Egyéni bemutatkozás. Rövid és hosszú távú célok
8. Önmenedzselés. Önfoglalkoztatási kompetenciák. Álmaim munkája.
9. A munkahelyek elvárásai. Együttmûködési készség. Felelõs munkavállaló magatartás.
10. Társas érintkezés szabályai a munkahelyeken.
11. Álláskereséséi technikák, önéletrajz. Felvételi beszélgetés.
12. Csoportos gyakorlatok
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc) A hallgatók szóbeli értékelése
 
Kötelező irodalom: A gyakorlaton elhangzottak