Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Hosszú Ferenc Oktatók: Hosszú Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az analízis és a lineáris algebra bevezetõ fejezeteinek feldolgozása, tiszta fogalmi rendszer kialakítása, probléma megoldási képességek fejlesztése, a hallgató további tanulmányaihoz a matematikai eszközök biztosítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 6.§ (1)-(6) pontja szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Lineáris programozás. Kétváltozós feladat síkbeli grafikus megoldása.
Kombinatorika. Permutáció, variáció, kombináció.
2. Valószínûségszámítás I.
Eseményalgebra (esemény fogalma mûveletek eseményekkel). Gyakoriság és relatív gyakoriság. Események valószínûsége. Kolmogorov axiómák. Klasszikus valószínûségi mezõ.
3. Valószínûségszámítás II.
Valószínûségi változó, típusai. Eloszlásfüggvény, sûrûségfüggvény. Várható érték, szórás. Nevezetesebb diszkrét eloszlások és jellemzõik (Hipergeometrikus, Binomiális, Poisson-eloszlás).
4. Valószínûségszámítás III.
Nevezetesebb folytonos eloszlások és jellemzõik (Exponenciális és Normális eloszlás).
Lineáris regresszió.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás megszerzése:
Ennek feltétele az évközi konzultációk közül legalább hármon való részvétel.

Aláírás pótlása:
Az aláírás szorgalmi idõszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik.
Mivel az aláírás csak részvételhez van kötve, ezért az nem pótolható.

Az a hallgató, aki megszerezte az aláírást, a IV. konzultációt követõen külön megbeszélt idõpontban vizsgadolgozatot írhat, amelynek az eredményét, amennyiben a hallgató elfogadja, megajánlott vizsgajegyként megkapja.

Amennyiben a vizsgadolgozata elégtelen, vagy a hallgató nem fogadja el a megajánlott osztályzatot, akkor a vizsgaidõszakban két alkalommal vizsgázhat.

A vizsga értékelése:
0 – 39 % elégtelen
40 - 54 % elégséges
55 – 69 % közepes
70 – 84 % jó
85 - 100 % jeles
 
Kötelező irodalom: Jegyzet:
1. Kovács J.-Takács G.-Takács M.: Analízis, NTK 1998

Példatár:
2. Sréterné Lukács Zs. szerk. : Matematika Feladatgyûjtemény, BMF KKVFK 1190, Bp. 2000
Ajánlott irodalom: Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás Mûszaki KK, 1995
Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Mûszaki KK 1995
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
Baróti György-Makó Margit Sréterné Lukács Zsuzsanna-: Matematika I.. Videokazetta , KKMF, Budapest, 1999.