Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Legfontosabb célunk a vevõközpontú menedzsment szemlélet kialakítása, ehhez kapcsolódóan ismerjék meg a folyamatos fejlesztés eszközrendszerét. A hallgatók legyenek képesek a minõségirányítási rendszerek legfontosabb elemeit - ezen belül a TQM alapelveket és alapelemeket, és az ISO 9000-es szabvány követelményeit- alkalmazni egy konkrét szervezetben, illetve képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó minõségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit. Legyenek aktív résztvevõi a tanúsítási folyamatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- 2db Zárthelyi (a megírás feltétele az esszé leadása)
- 1 beadandó esszé október 18. 24.00-ig, elektronikusan elküldve az oktató részére,
(A minõség, ahogy én látom egy szervezetben…
- szubjektív vélemény, amely ÖNÁLLÓ gondolatokat tartalmaz lehetõség szerint egy vállalkozásról, (vagy egyéb szervezetrõl), a tanult szempontok alapján)
Terjedelem 4 oldal + kép + borító, 12-es betûméret, szimpla sorköz)
Az 1.zh megírásának feltétele a dolgozat leadása.
Az esszére max. 10 pont adható, amely az évközijegybe beleszámít
Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõség története. Minõségfogalom. Minõségmodellek. A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk. TQM. Vevõközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
2. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
Az ISO Minõségirányítási szabványcsalád. A szabványmódosítás okai.
3. I. zh
A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány fejezetei. Minõségügyi dokumentumok. A minõségirányítási rendszer bevezetése.
4. Auditálás.
5. II. Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy. Két elfogadott zh és beadott esszé.
ZH-k összpontszáma 150 pont.
Elégtelen: 0-75 p
Elégséges: 76-94,
Közepes 95-123,
Jó 114-132,
Jeles 134-150 pont
 
Kötelező irodalom: Dr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó