Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Mérnök informatikus MSC;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVUG1MAEM - Üzleti gazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 15 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Felkészíteni a hallgatókat a mérnöki munka legfontosabb menedzseri vonatkozásaira a globális piacgazdasági körülményei között, hogy az üzleti életben, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A globális gazdaság kihívásainak való megfelelés érdekében a tantárgy a stratégiai gondolkodásmód és a probléma megoldási készségek továbbfejlesztéséhez kíván hozzájárulni. Tematika: Vezetési rendszerek. Stratégiai menedzsment. Szervezéstudomány. Termelésmenedzsment
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemzõ házi dolgozat elkészítése az utolsó órára

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ipari rendszerek menedzselésének általános elvei és alapfogalmai Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. A döntéshozatal jellemzõi, szintjei és technikái .Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények
2. A fejlesztés és a mûködtetés pénzügyi, gazdasági elemzésének módszerei. A vevõi, illetve felhasználói igények felmérése.
3. A versenytársak potenciáljának összehasonlító elemzése Stratégiai tervezés módszerei. Szervezeti célok A jövõ irányvonalainak megtervezése A kapacitások rövid és hosszú távú tervezése
4. Motivációs elméletek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
5. Minõségmenedzsment. Innováció menedzsment Tudásmenedzsment. Információ menedzsment. Benchmarking Logisztikai menedzsment
6. Munkamódszerek és termelékenység Projektmenedzsment módszerek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség, az írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a félévközi jegyet. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a 14. héten..
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Koltai T.:A termelésmenedzsment alapjai I.,(Egyetemi jegyzet),Mûegyetemi Kiadó, 2001
Koltai T.:A termelésmenedzsment alapjai II.,(Egyetemi jegyzet),Mûegyetemi Kiadó, 2003
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak (Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.