Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika ,Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és módszereit, a
hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
(feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) Aláírás feltétele:
1 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása és az utolsó konzultáción írandó Zh eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment fogalma. Termelési stratégiák. Gyártási folyamatok és gyártási rendszerek. Kapcsolódó gyakorlati példák. A piaci (vevõi) igények feltárásának módszerei. A versenyképesség kritériumai. A terméktervezés és termékfejlesztés folyamata. A gyártási technológia tervezésének folyamata. Hagyományos és rugalmas gyártórendszerek. Gyártástervezés rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén. Aggregált erõforrástervezés operációkutatási módszerek segítségével.
2. Anyagszükséglet tervezési rendszerek. (MRP I., MRP II.) Készletgazdálkodás és módszerei. Gazdaságos készletszintek meghatározása. Gyártási folyamatok idõ-, kapacitás- és költségtervezése. A gyártási folyamatok térbeli elrendezésének módozatai. A gyártási folyamatok ellátási feladatai (Anyagmozgatás, tárolás,gyártóeszköz ellátás) Karbantartás, üzemfenntartás tervezése és mûködtetése. A jövõ üzemei az informatika és az automatizálás fejlõdésének szemszögébõl.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Ajánlott irodalom: Ajánlott:
Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ esettanulmányok, számítógépes programok STORM)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.