Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes piaci összefüggéseket, termelési módszereket, valamint fejlessze probléma megoldási készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött. Az évközi jegy megszerzésének további feltétele egy évközi ZH sikeres megírása a félév során, valamint kiselõadás megtartása egy gyakorlati foglalkozás keretében a félév második felében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata.
2. A termelõ, illetve szolgáltató rendszerek makro-, mezo- és mikrokörnyezete.
3. Telephely-létesítési és szállítási dilemma. Termelõ rendszerek jellemzõi, mutatók.
4. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix. Méretgazdaságosság.
5. Termelésmenedzsment stratégiai tervezési lépései: elõrejelzési módszerek.
6. Trend és szezonalitás.
7. Termelési folyamatok és tömegszerûség. Gyártástípusok.
8. Kapacitáselemzés, -tervezés. Készletgazdálkodás tervezése, készletszint meghatározása.
9. Szükséglettervezés (MRP). Éppen idõben (Just-in-Time) rendszerek. Kanban.
10. Szolgáltatás hagyományos módon vs. LEAN módszer.
11. Menedzserdilemmák, pl.: megbízó-ügynök, kollektív cselekvés, darabbérkonfliktus. Szolgáló vezetés.
12. A változás hajtó- és fékezõerõi. Változással szembeni ellenállás, lehetséges reakciók. Változáskezelés. Kotter modell.
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: mindkét zárthelyin legalább az 50% teljesítése és a kiselõadás megtartása. A tárgyból szerezhetõ érdemjegy 90%-ban a ZH , 10%-ban a kiselõadás eredményébõl áll össze. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi ZH eredményébõl, és kiselõadással gyûjtött pontokból tevõdik össze a félévzáró jegy. Javításra van lehetõség a vizsgaidõszak elsõ hetében.


 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
 
Egyéb segédletek: