Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a beszerzési, logisztikai és ellátási folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes stratégiai és menedzsment
módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele: a gyakorlatokon történõ részvétel a TVSZ feltételei szerint, a zárthelyin legalább az 50% teljesítése és a kiselõadás megtartása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Funkcionális menedzsment. Rendszerelmélet.
2. Emberközpontú menedzsment. Korlátozott racionalitás.
3. A beszerzés menedzselése és stratégiája.
4. ERP. DRP. Beszállítók. Méretgazdaságosság.
5. A vállalatok környezete. Regionális multiplikátor hatás. Klaszterek.
6. Logisztika. A logisztika és az ellátási lánc kapcsolata.
7. Az ellátási lánc menedzsmentje és stratégiája. SCM.
8. Az értéklánc rendszere.
9. Készletek az ellátási láncban. Az ostorcsapás effektus.
10. Outsourcing. LEAN módszer.
11. Hagyományos JIT. Kanban.
12. KKV logisztika.
13. ZH
14. PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tárgyból szerezhetõ érdemjegy 50%-ban a ZH (50 pont), 50%-ban a kiselõadás (50 pont) eredményébõl áll össze. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Szegedi Zoltán (2012): Ellátásilánc-Menedzsment. Bp.: Kossuth Kiadó