Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VLM Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, egyes piaci összefüggéseket, termelési módszereket, az innováció legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata. A termelõ, illetve szolgáltató rendszerek környezete. Telephely-létesítési és szállítási dilemma. Termelõ rendszerek jellemzõi, mutatók. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix. Termelési folyamatok és tömegszerûség. Gyártástípusok. Méretgazdaságosság.
2. Elõrejelzési módszerek I. Állandó jellegû igény elõrejelzése. Elõrejelzési módszerek II. Trend és szezonalitás.
3. Kapacitáselemzés, -tervezés
4. Készletgazdálkodás tervezése, készletszint meghatározása.
5. Innováció fogalma és kapcsolódó elméletek. SCM, BPR, PFD stb. JIT, LEAN, szolgáló vezetés Innovatív vállalat, innováció a gyakorlatban.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga, melynek értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Buzás Norbert (szerk.) (2007): Innovációmenedzsment a gyakorlatban
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
Lengyel Imre –Rechnitzer János (2004, 2009): Regionális gazdaságtan Bp.: Dialóg Campus Kiadó
Szegedi Zoltán (2012): Ellátásilánc-Menedzsment. Bp.: Kossuth Kiadó