Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Urbán Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalati folyamatok hatékonysága növelési lehetõségeinek megismerése; a vállalati folyamatok alapvetõ újraformálását célzó BPR, a reengineering elhatárolása, áttekintése projekt-szemléletben; a BPR jellemzõinek, eszközeinek, felhasználási területeinek, informatikai hátterének mélyebb vizsgálata, egyes elemek, technikák gyakorlati alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények: TVSZ-ben foglaltak szerint.
Félévközi jegy megszerzése: zárthelyi dolgozat megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása; A TQM és a BRP fogalma és alapjai; A BPR meghatározása és elhatárolása; A BPR projektek fõbb lépései
2. A BPR projektek alapkérdései; a BPR fõbb módszertani elemei, eszközrendszere
3. Folyamatok rendszerezése; folyamatfelmérési és -ábrázolási technikák; folyamatok dokumentálása
4. Folyamatok elemzése a BPR projektekben
5. Folyamatok elemzése a BPR projektekben; elemzési technikák; Benchmarking
6. Folyamatmenedzsment, folyamat-központú szervezet; tevékenység-alapú folyamatköltség-számítás
BPR és wrokflow-menedzsment kapcsolata
7. BPR és workflow-menedzsment kapcsolata; Esettanulmány, megvalósult projekt
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1); 50-61% elégséges (2); 62-73% közepes (3); 74-85% jó (4); 86-100% jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozat.
 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003