Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Urbán Irén Oktatók: Dr. Urbán Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek felhasználása különbözõ vezetési helyzetekben és csoportmunkában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása:
50% írásbeli dolgozat – 50% gyakorlatok során megszerezhetõ pontok (csoportmunkában való részvétel, prezentációk)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkapszichológia fogalma, vezetési elméletek
2. A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtípusok
3. Személyiségteszt kitöltése, viselkedésminták, vezetõi viselkedések
4. Hitelesség, kompetencia, meggyõzés, magabiztosság, gyakorlatok
Feladatkijelölés, felelõsségi körök, delegálás, végrehajtás, ellenõrzés, gyakorlatok
5. Konfliktuskezelés, megoldási módok, gyakorlatok
Csoportmunka, csoportdinamika, szinergikus csoportmunka, gyakorlatok
6. Döntéshozatal, döntéselõkészítés, kompromisszum, konszenzus, gyakorlatok
7. Érveléstechnika, gondolkodás-problémamegoldás fejlesztése, gyakorlat
8. Információs háló, információáramlási rendszer – gyakorlat
9. Információs háló, információáramlási rendszer – gyakorlat
10. Személyes motivációs rendszer kidolgozása valós teljesítményorientált tevékenységhez – gyakorlat
11. Személyes motivációs rendszer kidolgozása valós teljesítményorientált tevékenységhez – gyakorlat
12. Értékelési rendszer kidolgozása szervezeti kultúra vizsgálatához – gyakorlat – összefoglaló dolgozat
13. Értékelési rendszer kidolgozása szervezeti kultúra vizsgálatához – gyakorlat – összefoglaló dolgozat
14. Egyéni konzultáció, a személyes vezetõi készségek összegzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1); 50-61% elégséges (2); 62-73% közepes (3); 74-85% jó (4); 86-100% jeles (5)
Fontos: a tantárgy tréning jellege miatt pótlás nem lehetséges.
Pótlási lehetõségek: a csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges.
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport, SHL Hungary Kft., 1998
Roger Dawson: Dönteni tudni kell, AduPrint, 1996
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek. Biztos fellépés. Eredményes elõadás
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András-Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerûség