Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A félév végére a hallgató képes legyen kutatási terv készítésére, a terv alapján önálló kutatás folytatására, kritika megfogalmazására egy-egy
kutatási projekttel
vagy beszámolóval kapcsolatban. Az „állítás-bizonyítás” elvének, a hivatkozási szabályok gyakorlati alkalmazásának készségszintû elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A jegy megszerzésének feltétele egy kutatási probléma felvetése, kutatás sémájának kialakítása és ennek dokumentálása, szorgalmi idõszakban
történõ beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kutatásmódszertan jelentõsége és fontossága. A tudománypolitika helyzete, fejlesztésének alapelvei és céljai Magyarországon és a világban. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. Elmélet és kutatás. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. A kutatás folyamata. Kutatási kérdések, hipotézisek. Induktív, deduktív elméletalkotás.
2. Kutatási kérdések. Témaválasztás, kutatási koncepció készítése.
A releváns szakirodalmak áttekintése. Szakirodalom gyûjtése. Könyvtárhasználat, elektronikus források használata.
Az információtól az ismeretgazdálkodásig (A hasznosítás típusai az információgyûjtés szintjei és céljai szerint.) Szoftverek.
3. Társadalmi-gazdasági jelenségek és a mérés. Kvantitatív és kvalitatív kutatás. A mintavétel logikája, adatfelvétel. Primer kutatási technikák. Kérdõíves vizsgálatok, kérdõívszerkesztés.
4. A tudományos írásmûvek elkészítésének módszertana. A tudományos írásmûvek típusai. A tanulmány struktúrája. Eredetiség, hivatkozások, plágium. Hivatkozások, bibliográfia. Kire, mikor, hogyan hivatkozzunk? Hivatkozási szabályok. A magyar és az angol hivatkozások közötti eltérések. APA és Harvard stílus. Nagy elektronikus dokumentumok készítése – technikák, problémák, trükkök.
5. Kutatási eredmények elemzése, hatásvizsgálat. A kutatási eredmények és a kutatómunka értékelése. Prezentációk készítése, elõadási beszédtechnika, retorikai követelmények.
Pályázatok írása – kutatatási terv - követelmények, bírálati szempontok.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Pervez Ghauri , Kjell Gronhaug: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.
Saunders – Thornhill – Lewis: Research Methods for Business Students, Financial Times Press, 2009
Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt, 2004
Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllõ, 2000.
Tomcsányi Pál: Gondtalanabb gondolkodás (CD-ROM)
Kuhn, Th.: Tudományos forradalom, Akadémiai Kiadó, 2001.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
Kutatási terv minták, prezentációk, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, illetve egyéb keretrendszerbõl
tölthetõk le
azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).