Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított ismeretanyagot kibõvítsék és elmélyítsék, eligazodjanak a
nemzetközi pénzügyi életben. A kurzus során a hallgaatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvetõ összefüggéseivel, megismerik
annak bonyolult kölcsönhatásait az árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi pénzügyi kockázatok
alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének alapjaiba és mûködésébe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 7. és a 13. héten.
- Szorgalmi feladatként házi dolgozat készíthetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. A elszámolások elméleti kérdései.
2. Valutaárfolyam és árfolyampolitika. Pénzügy és devizapolitika, devizagazdálkodás.
3. Nemzetközi fizetési mérleg. A monetáris tartalékok szerepe.
4. Nemzetközi pénz- és tõkepiacok. Nemzetközi tõkeáramlások.
5. Külföldi közvetlen beruházások.
6. Nemzetközi valutáris kockázatok.
7. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
8. Eladósodás, adósságkezelés.
9. Pénzügyi válságok a ’90-es években és a válságkezelési módok.
10. A hitelfinanszírozás hivatalos csatornái. A Világbank és az IMF.
11. REKTORI – DÉKÁNI SZÜNET
12. Pénzügyi és monetáris integráció Európában. Európai pénzügyi intézmények.
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az órákon való részvétel és a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges
azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra
kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Décsi Jenõ: Nemzetközi pénzügyek, UNIÓ KIADÓ 2001.
- Adrian Buckley: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, PANEM, 1998.

Ajánlott irodalom: - Lõrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, AULA, 2004.
- Lõrincné Istvánffy Hajna:Pénzügyi integráció Európába, KJK-KERSZÖV, 2001.
- MNB mûhelytanulmányok
- Décsi Jenõ – Gyulaffy Béláné: Külgazdasági pénzügyek, PERFEKT, 199