Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU22GNC, GSVVG11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit - beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat,- valamint a
pénzügyi
teljesítmény mérésének alapjait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat és egy kiselõadás megtartása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalmai – Alapvetõ pénzügyi számítások
2. Vállalkozások finanszírozási döntései
3. Belsõ finanszírozási formák
4. Külsõ finanszírozási formák
5. Vállalatértékelés, pénzügyi teljesítmények értékelése
6. Tõkeszerkezet, vállalati tõkeköltség,
7. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
8. Vállalkozások és a tõkepiac
9. Beruházási döntések alapfogalmai
10. Beruházás gazdaságossági számítások
11. Beruházások pénzáramlásai
12. Forgótõke menedzsment
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei,
elektronikus jegyzet, OE, 2011


Ajánlott irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások
elektronikus jegyzet, OE, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába
elektronikus jegyzet, OE, 2011