Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
1. Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal).
2. Két házi dolgozat megírása - elõre megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg.
Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.)
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.)
4. Város és falu (6.), Kiemelt demográfiai csoportok (9.)
5. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.), – I. házidolgozat leadása
6. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10.)
7. Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
8. A család (11.), Életmód (15.)
9. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.) Oktatás (12.) – II. házidolgozat leadása
10. Házidolgozatok értékelése
11. Devianciák (17.) Vallás (18.)
12. Gazdaság (13.),
13. Állam és politika (14.)
14. Összefoglaló: A társadalmi változások szerepe (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni.
Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: