Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
1. Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal).
2. Egy házi dolgozat megírása - elõre megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg.
Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett. 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.), A szociológia története (2.)
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.), Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
3. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.), A család (11.), Életmód (15.) – Házidolgozat leadása
4. Devianciák (17.), Vallás (18.) Házidolgozat értékelése
5. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.) Oktatás (12.)
6. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
7. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni.
Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)