Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Sasné Dr. Grósz Annamária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy a különbözõ hátterû résztvevõk számára bemutatja a vezetõk számára fontos marketing koncepciókat és az egyes marketing területek
irányításának módszereit, a teljesítmények mérését. A résztvevõk megismerik azon elméleteket, amelyek révén mérlegelhetõ a vállalaton belüli, ill.
vállalaton kívüli feladatellátás célszerûsége. A tárgy vezetési problémákkal foglalkozó esettanulmányok feldolgozásával segíti az elemzési és
kommunikációs képességek és készségek fejlesztését, a vállalati értékalkotás és a teljesítmény mérését, a kreatív problémamegoldást, a konfliktusok
feloldásának képességét.
A tantárgy oktatásának alapvetõ célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak mûködésérõl és a
vállalatok piaci mûveleteirõl. E cél elérése érdekében a hallgatók elõadásokon vehetnek részt, értékelik a hallottakat, folyamatosan feldolgozzák a
tankönyv megjelölt fejezeteit, aktívan részt vesznek az elõadásokat követõ szemináriumokon és megoldják a témakörhöz kapcsolt gyakorlati
készségfejlesztõ feladatokat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing értékalkotás
2. Piacszegmentáció, pozicionálás
3. Fogyasztói magatartás
és szervezetközi kapcsolatok
4. Marketingkutatás
5. Termék és márka, szolgáltatások
6. Új termékek bevezetése
7. Árképzés aktuális elméleti kérdései
8. Árpolitika
9. Az értékesítési rendszer
10. Többutas értékesítés
11. A reklám különbözõ formái
12. Integrált marketing kommunikáció irányítási kérdései
13. Marketingstratégia
14. Szervezeti megoldások a marketing területén
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Félévközi feladatok:
- Esettanulmány elemzése írásban, 3 db, csoportos
- Kutatási projekt írásbeli elemzés, 1 db, csoportos
- Kutatási projekt, prezentáció, 1db
Vizsgadolgozat: 50 %
Esettanulmány: 30 % (3x10 %)
Kutatási projekt írásbeli: 10 %
Kutatási projekt prezentáció: 10 %
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bauer András – Berács József: Marketing , Aula, 2006. Budapest
Esettanulmányok, elõadások anyaga, írásos szemináriumi feladatok
Ajánlott irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment (2012)
Porter, Michael: Versenystratégia, Kossuth Kiadó, 1993.
A Gazdasági Versenyhivatal aktuális évi beszámoló jelentése