Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG2GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ Világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi
összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az év végi aláírás feltétele az elõadások rendszeres látogatása
Az elõadások látogatása kötelezõ
Az elõadásokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
A hiányzások pótlására lehetõség nincs
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Világgazdaságtan kialakulása. A külkereskedelemben realizálható elõnyök. Külkereskedelmi politikák. Külkereskedelemben használatos mutatók.
2. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. A nemzetközi kereskedelem intézményi szabályozása.
3. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. Aranystandard rendszer. Az aranydeviza rendszer lényege, mûködése. Árfolyam-politika.
4. Nemzetközi pénzügyi szervezetek. Munkaerõ-áramlás. Tõkeáramlás.
5. Portfolió beruházások. A magyar tõkebeáramlás jellemzõi.
6. Eladósodás a világgazdaságban. Kiigazítási politikák.
7. Magyar eladósodási folyamat. Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben. .
8. Nemzeti fejlõdés és versenyképesség a mai világgazdaságban. Gazdasági növekedés és fejlõdés a világgazdaságban. Világgazdaság az ezredfordulón.
9. A világgazdaság térbeli szervezõdése. Transznacionális vállalatok. Átalakulás a világgazdaságban.
10. Regionális integrációk. Az európai integrációk rövid története.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A vizsga érdemjegye a következõképpen alakul a megszerzett pontok függvényében:
Értékelés
0-49% elégtelen (1)
50-61 % elégséges (2)
62-73 % közepes (3)
74-85 % jó (4)
86-100 % jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény)
Ajánlott irodalom: Világgazdaságtan Perfect 2007 Szerkesztette Blahó András
Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)
UNI-JÓ sorozat kazettái
EU-terminológia, alapszerzõdések és értelmezések (CD)