Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Solymosiné Molnár Margit Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató megismerkedjen az orosz nyelv alapjaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat sikeres teljesítése 7. és a 14. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az orosz ABC, hangsúly és kiejtés
2. Az orosz betûk írása és összekapcsolása, nemzetközi szavak az oroszban
3. A fõnevek neme és többes száma, Ki ez?, Mi ez? kifejezése
4. Kérdõszók, számok (1-20), a családtagok bemutatása
5. Üdvözlés, búcsúzás, a személyes névmások alanyesete
6. A birtokos névmások 1. és 2. személyben, foglalkozások
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. Érdeklõdés a hogylét felõl, személyes névmások tárgyesete, számok (20-100)
9. Magázás, tegezés, az életkor kifejezése, az orosz nevek
10. Megszólítások, információkérés, birtokos névmás 3. személyben
11. Helymeghatározás, az idõ kifejezése, lakás, ház, bútorok kifejezése
12. Háztartás, „van/nincs”, a fõnevek birtokos esete
13. Ismerkedés, kínálás, a fõnevek esete számok után, levélírás
14. Zárthelyi dolgozat 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatoknál minimum 50%-ot el kell érni, kisdolgozatok is lehetségesek.
 
Kötelező irodalom: - Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom tankönyv és munkafüzet
Ajánlott irodalom: - Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára