Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: német Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: (ajánlott középfokú A, B vagy C típusú nyelvvizsga, vagy annak megfelelõ nyelvi ismeretek)
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonómia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény
szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanár által meghatározott idõpontban és
témakörben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wirtschaft, einige Grundbegriffe
2. Aktuelle Firmenberichte lesen
3. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionsfaktoren
4. Wirtschaftssektoren II., die Wertschöpfung
5. Modelle der Marktwirtschaft
6. Modelle der Marktwirtschaft II., der Wohlfahrtstaat
7. Angebot – Nachfrage – Markt, Zusammenhänge, Wechselwirkungen
8. Klausur 1.
9. Arbeitsmarkt
10. Wirtschaft und Gesellschaft,: Sozialpolitik
11. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder: Deutschland
12. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder II.: Österreich und die Schweiz
13. Klausur 2.
14. Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde
 
Kötelező irodalom: Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Aktuelle Wirtschaftsthemen