Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar és angol Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A makrogazdasági összefüggések alapján a nemzetállami gazdaságpolitikák intézményeinek, eszközrendszerének, funkcióinak bemutatása, az állami
gazdaságpolitikák tükrében a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaságpolitikai intézményekre és eszközrendszerekre vonatkozó különbözõ elméletek gazdaságtörténeti keretbe ágyazott ismertetése. Az elméleti
és gazdaságtörténeti áttekintés során a makrogazdaság jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek, a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak
megértése, a gazdaságpolitika hatásmechanizmusának, lehetõségeinek és korlátainak bemutatása. Az intézményi, szabályozási, történeti alapok
elsajátítása kiterjed az egyes részpolitikák, így a költségvetés-, a pénz-, a jövedelempolitika eszközeire, intézményeire, a struktúra- és
kereskedelempolitika bemutatására. A gazdaságpolitikai áttekintés során a magyar gazdaságpolitika intézményi reform kísérleteire (így az
államháztartás fenntarthatóvá tételére irányuló tervekre pl. nyugdíjreform, Költségvetési Tanács, egészségfinanszírozás) és a gazdaságélénkítési
kudarcokra is kitérnek az elõadások. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás hatásai kényszerei, hatásai és követelményei egyaránt részét képezik a
kurzusnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Írásbeli vizsga és a félév lezárása a 13. és 14.héten
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdaságpolitika funkciói, alapfogalmai. A nemzetállami gazdaságpolitika lehetõségei, korlátai a globalizált piacgazdaságban. A makrogazdaság szereplõi, a közöttük lezajlódó interakciók, a makrogazdasági teljesítményre gyakorolható állami befolyás..
2. Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek: a klasszikus, a keynesianus, az ujklasszikus iskolák. Az állami beavatkozás szükségessége és lehetõsége a makrogazdasági stablizálásban, a kínálat és kereslet harmonizációjának problémái hosszú és rövidtávon.
3. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei I.: A költségvetéspolitika és az államháztartás rendszere. A költségvetés tervezése, végrehajtása. Adópolitika és támogatások. A multiplikátor mûkõdése a mai modern gazdaságban. Az állami gazdaságstabilizálás államháztartási eszközei: kínálati és keresleti oldali beavatkozás
4. . Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei II.: A pénz-(monetáris) politika. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Kamat- és árfolyampolitika eszközei, csatornái, hatásmechanizmusa. Az állami gazdaságstabilizálás pénzpolitikai eszközökkel: küzdelem az inflációval,technikák, módszerek. Stagfláció és defláció
5. .Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei IV.: A versenypolitika, a privatizációs politika, a tulajdongyakorlás. A verseny védelme, fúziókontroll, privatizációs technikák. Állami tulajdon és privatizáció..
6. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei V..: Infrastruktúra- és szerkezetalakítási politika. Kis- és középvállalatok támogatása.
7. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei VI: Kereskedelempolitika- és árfolyampolitika. Nyitott és zárt gazdaság, kisméretû és nagy gazdasági potenciállal rendelkezõ ország lehetõségei, korlátai és problémái. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
8. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei VII.: Regionális (területfejlesztési) politika. IA területi egyenlõtlenségek kialakulása és csillapításának eszközei . Strukturalista és endogén politikák. Regionális politika az Európai Unióban.Közös európai intézményrendszerek és az egyeztetési mechanizmus, túlcsorduló hatások, nemzeti gazdaságpolitikák negatív és pozitív externáliái.
9. Az állami gazdaságpolitika alakításában közremûködõ szereplõk: gazdaságpolitikai programok, makrogazdasági tendenciák értelmezése, makrogazdasági statisztikák. Átláthatóság és érdek összeütközés. Politikai pártok, Országgyûlés, Kormány, Kormányhivatalok, Kormánytól független intézmények, érdekképviseletek. Eset-tanulmány: a költségvetés alakítása. (Adók és támogatások)
10. A magyar gazdasági reformok és reformkísérletek a 80-as években. A gazdaságpolitika változásai, gazdasági intézmények, politikák átalakulása.
11. A gazdasági és társadalmi rendszerváltás forgatókönyvei, a privatizáció és a költségvetési stabilizáció.A magyar gazdaságpolitika stop- és go (húzd meg ereszd meg) ciklusainak eredete, lefolyása, hatása a potenciális gazdasági növekedés tényezõire.
12. A magyar gazdaságpolitika kísérletei az intézményi rendszer átalakítására: nyugdíjreform és visszafordítása, államháztartás fenntarthatóvá tétele és visszafordítása, az egészségügyi finanszírozás átalakítása. Nemzetközi összehasonlítás a többi átalakuló kelet-európai országgal.
13. Zárthelyi dolgozat (max 50 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
 
Kötelező irodalom: Stiglitz Joseph,e.: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv,2000.
Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Aula Kiadó 2006
Ajánlott irodalom: Veress József (Szerk.): Gazdaságpolitika a globalizált világban. Budapest, Typotex Kiadó 2009.
Csillag I.-Mihályi P: Kettõs kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja. Globális Tudás Alalpítvány.2006.