Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások, fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre, csoportmunkára, az erõforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment mûködési szabályait, technikáit és vezetési módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13 Zh. Írás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.
2. A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
helyzetértékelés, vezetõi döntés.
3. Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, pozíciók és csoportszerepek meghatározása.
4. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése. Fõtervek, részlettervek.
5. Logikai, illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.
6. Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása. Kommunikációs terv készítése, adatszolgáltatási kötelezettség.
7. A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.
8. A projekt lezárásának folyamata. Jogi feltételrendszer meghatározása, a projekttagok reintegrációja, az erõforrások reintegrációja, utókalkuláció, lezáró elemzés.
9. A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. Összefoglaló jelentés készítése.
10. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.
11. Esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl.
12. A projektek átvitel-technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
13. Zh írás.
14. A zh. Értékelése, a készített esettanulmány kiértékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai lészló: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Õsszhangban van szak követelményeivel. A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.