Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil Simon Ákos Oktatók: Grõller György;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanagyag a középiskolai (szakközépiskolai/gimnáziumi) ismeretek összefoglalásán túl a szaktárgyak kémiai megalapozását és a korszerû természettudományos világkép kialakítását szolgálja
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kémiai anyag szerkezete. Megmaradástörvények, periódusos rendszer A kémiai elemek tulajdonságai
2. Sztöchiometria. Kémiai folyamatok, reakciótipusok, számítások. Reakciókinetika. Egyensúlyok,
3. disszociáció, a pH fogalma Híg oldatok törvényei, fagyáspontcsökkenés, forráspont –emelkedés
4. Elektrokémia, elektrolitok vezetõképessége. Faraday törvények, galvanizálás.
5. Galvánelemek, akkumulátorok. Korróziós ismeretek, korrózióvédelem. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírást az kaphat, aki eredményesen megírta a zárthelyi dolgozatot.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli (nagy létszám esetén), illetve szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kutasi Istvánné: Kémia és kémiai technológia mûszakiaknak. BMF, BGK 2000.
Nagy József: Általános és szervetlen kémia. Mûszaki Kiadó, 1997
Ajánlott irodalom: Berecz Endre: Kémia mûszakiaknak. Mûszaki Kiadó, 2000
Bodonyi B.-Pittner Gy.: Kémiai összefoglaló. Mûszaki Kiadó, 1995
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a ráépülõ szaktárgyak igényeinek és a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. A tárgyból igény szerint konzultációt tartunk. Lehetõség van TDK dolgozatok írására is, a tárgyhoz kapcsolódó korróziós és környezetvédelmi témákból.