Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG2SANB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári- ill. társasági jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások és gyakorlatok órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jogi alapfogalmak. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Az állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak. A jogforrás fogalma.
2. Jogi alapfogalmak. A jogszabály fogalma, szerkezete. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai.
3. Alkotmányjog. Az Alkotmány jelentõsége, helye és szerepe a magyar jogrendszerben. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelezettségek.
4. Alkotmányjog. Az állami szervezetrendszer. A népképviseleti szervek szervezete, feladataik (az Országgyûlés, az önkormányzati képviselõtestületek).
5. Alkotmányjog. Az államigazgatási szervek rendszere, feladataik. Az államigazgatási eljárás.
6. Alkotmányjog. Az igazságszolgáltatás szervei, az ügyészségek, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék.
7. Polgári jog. A polgári jog alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
8. Polgári jog. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése (általában és konkrétan). A közös tulajdon és használati jogok.
9. Polgári jog. A kötelmi jogviszony. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdéses jogviszony alanyai, tárgya és tartalma.
10. Polgári jog. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdés létesítése, módosítása, érvényessége, a szerzõdéses mellékkötelezettségek, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés esetei. A szerzõdéses jogviszony megszûnése.
11. Polgári jog. Felelõsség szerzõdésen kívül okozott károkért. Az öröklés.
12. Polgári jog. A személyi jogok: a személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme, a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok.
13. Társasági jog. A Magyarországon mûködõ vállalkozási formák és fõbb jellemzõik (a gazdasági jog alanyai). A gazdasági társaságokra vonatkozó általános jogi szabályozás, a gazdasági társaságok alapítása, szervezete, törvényességi felügyelete, átalakulása, stb.)
14. Társasági jog. A gazdasági társaságok külön szabályai (KKT, BT, KFT, RT).
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A feladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbelire nincs lehetõség, a dolgozatra kapott érdemjegy maga a félévközi jegy.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: Balásházy-Pázmándi-Sárközy: Vállalati jog (Aula, 2006.)
2007. évi LXI. tv.