Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági jog kialakulása, fejlõdése, jellemzõi funkciói, jogági kapcsolatai.
A gazdasági jog Magyarországon.
2. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A gazdasági élet fontosabb szerzõdései: tulajdon-átruházási szerzõdések, eredmény- és használati kötelmek,
ügyviteli szerzõdések.
3. A gazdasági életben résztvevõk: az állam, mint a gazdasági élet alanya, a közhasznú szervezetek, a szövetkezet, az egyéni vállalkozás
4. A gazdasági társaságok: a gazdasági társaságok közös szabályai, az egyes gazdasági
társaságokra vonatkozó külön szabályok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek. (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: Balásházy-Pázmándi-Sárközy: Vállalati jog (Aula, 2006.)
2007.évi LXI.tv.