Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil Simon Ákos Oktatók: Grõller György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanagyag a középiskolai (szakközépiskolai/gimnáziumi) ismeretek összefoglalásán túl a szaktárgyak kémiai megalapozását és a korszerû természettudományos világkép kialakítását szolgálja
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh 1-13 Tk anyagából
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kémiai anyag szerkezete. Megmaradástörvények
2. Periódusos rendszer A kémiai elemek tulajdonságai.
3. Sztöchiometria. Kémiai folyamatok.
4. Reakciótipusok, számítások.
5. Reakciókinetika. Egyensúlyok
6. Disszociáció, a pH fogalma
7. Híg oldatok törvényei. Fagyáspontcsökkenés, forráspont –emelkedés.
8. Gáztörvények, tökéletes gázok állapotegyenlete. Dalton törvény.
9. Elektrokémia. Elektrolitok vezetõképessége.
10. Faraday törvények, galvanizálás.
11. Galvánelemek
12. Akkumulátorok
13. Korróziós ismeretek. Korrózióvédelem.
14. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírást az kaphat, aki eredményesen megírta a zárthelyi dolgozatot.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli (nagy létszám esetén), illetve szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kutasi Istvánné: Kémia és kémiai technológia mûszakiaknak. BMF, 2000
Nagy József: Általános és szervetlen kémia. Mûszaki Kiadó, 1997
Ajánlott irodalom: Berecz Endre: Kémia mûszakiaknak. Mûszaki Kiadó, 2000
Bodonyi B.-Pittner Gy.: Kémiai összefoglaló. Mûszaki Kiadó, 1995
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a ráépülõ szaktárgyak igényeinek és a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. A tárgyból igény szerint konzultációt tartunk. Lehetõség van TDK dolgozatok írására is, a tárgyhoz kapcsolódó korróziós és környezetvédelmi témákból.