Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Véghné dr. Vörös Mária Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismereteket szerezzenek a térben zajló gazdasági folyamatok fõbb törvényszerûségeirõl, a regionális tudomány alapvetõ kategóriáiról, a gazdasági egységek telepítésének feltételeirõl, a gazdasági fejlõdés területi összefüggéseirõl
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regionális gazdaságtan tárgya és részterületei, fejlõdésének szakaszai
2. A közgazdaságtan és a térbeliség. „Egy pont” gazdaság és a térbeli gazdaság
3. A régió fogalma és típusai. A NUTS-rendszer
4. A régiók jellemzése (elemzési eszközök, mutatók)
5. A regionális és a lokális gazdaságfejlesztés (fogalma, célja, eszközei)
6. Porter-rombusz
7. Klaszterek, klaszterpolitika
8. A termelési tényezõk térbeli eloszlása (munkaerõ mobilitás)
9. A tõkepiac jellemzõi
10. A termelési tényezõk kapcsolata. A regionális versenyképesség
11. A közösségi regionális politika az Európai Unióban.
12. Regionális operatív programok Magyarországon (2007-2013)
13. Vidékfejlesztés
14. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli (tesztek, igaz-hamis kérdések indoklással, kifejtendõ kérdések)
 
Kötelező irodalom: Lengyel Imre - Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan (Dialóg Campus Kiadó 2004)
(17-87, 159-223, 249-257)
Az elõadások anyaga.