Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai, GVMMD11MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetõségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A tantárgy három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erõbõl történõ finanszírozási források témakörében megismerkednek a hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítõ elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki, pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tõkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a tantárgy hallgatóival a hitelezési folyamat szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a kölcsönforrások bemutatása után ismerteti a bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a hallgatók az állami támogatások formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól származó forrásokkal, finanszírozási lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
Házi dolgozat elkészítése és prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezõi.
2. Projektek kialakítása és menedzselése, a közbeszerzési eljárás, a projekttársaság.
3. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása
4. A projektek értékelésének gazdasági eszközei. Helyzetelemzés, mint a finanszírozási mód kiválasztásának alapja (mérlegelemzés, eredmény kimutatás elemzése, és a piaci helyzet felmérése)
5. Hitelek fogalma, fajtái, a hitelezési folyamat. A hitelkérelem összeállítása, annak banki vizsgálata, a szükséges dokumentumok vizsgálata.
6. Finanszírozás kötvénykibocsátással, a hazai és a nemzetközi gyakorlat.
7. NEMZETI ÜNNEP, SZÜNET
8. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT (maximum 40 perc)
Faktoring, forfetírozás és lízing a hazai és a nemzetközi gyakorlatban.
9. REKTORI-DÉKÁNI SZÜNET
10. Projektszerzõdések. Finanszírozási kockázatok.Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában.
11. Uniós források a projektek finanszírozásában. A választott finanszírozási módok dokumentálása és utólagos értékelése.
12. Hallgatói preznetációk I
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
Hallgatói preznetációk II
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása a félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett. A zárthelyi dolgozatok értékelése: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
Ajánlott irodalom: Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú bankszakmai kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.