Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Kõszegi Andorné dr.; Marosi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan I., GSVVG1A5NC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
6. ZH
7. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, Tárgyi eszköz gazdálkodás
GY: Amortizációs normák az adótörvényben
2. EA: Forgó eszköz gazdálkodás
GY: Készletszámítások
3. EA: Munkaerõ gazdálkodás
GY: Munkaügyi esettanulmány
4. EA: Gazdaságosság fogalma, mérése
GY: Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok
5. EA: Beruházás gazdaságossági számítások
GY: Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
6. EA: Költségszámítás
GY: Költségszámítás, kalkuláció
7. EA: Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
GY: Vállalati mérleg bemutatása, elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000