Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok fizetési kötelezettségének teljesítésével lesznek az
állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra jogosultak. A nem biztosítottak milyen szerzõdéseket köthetnek a TB. igazgatási szerveivel. EU.
Szociális koordináció alapelvei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele: Hallgatói prezentációk
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. TB története, jogforrások. TB törvények megismerése. A TB Igazgatási szervei
2. Jogalanyok a TB tv. hatálya alatt: Munkáltatók, Nyugdíj Igazgatóság, NAV, MEP, OEP, Államkincstár
3. Jogviszonyok: munkaviszony, szövetkezeti tagi viszony, megbízási jogviszony,
4. Vállalkozási jogviszony, bedolgozói jogviszony, segítõ családtag, egyszerûsített foglalkoztatás, közfoglalkoztatás
5. Egyéni vállalkozói- és társas-vállalkozói tagsági jogviszony, választott tisztségviselõi, felhasználói szerzõi jogvédelem, jogviszony kiegészítõ tevékenység alapján
6. Egyetemi, fõiskolai, szakmunkástanulói jogviszony
7. Többes jogviszonyok, külföldi biztosított, EU-és EGT tagállami biztosítottak
8. Járulékfizetési kötelezettség, Járulékfajták: TB szociális hozzájárulások: NYBJ, EGBJ, Egyéni járulékok: NYJ, EBJ, munkaerõ-piaci járulékok
9. Vállalkozói járulék, EVA járulék, EKHO, EHO
10. Családtámogatási ellátások (TGYÁS, GYED, GYES, GYET, családi pótlék)
11. Betegségi és baleseti ellátások
12. Foglalkoztatás bõvítési kedvezmények. Nem biztosítottak megállapodásai.
13. TB ellátások: Cafateria. TB nyugdíjak fajtái. A nyugellátás pillérei
14. Kötelezõ egészségbiztosítási ellátások. EU. koordinációs alapelvek
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Különszám TB. Aktuális, Futó Gábor: Társadalombiztosítás Bp. 2006.
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: TB ismeretek és TB fogalomtár Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Honlap Elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: www.magyarorszag.hu, www.onyf.hu, TB CD HVG.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN IS 9001:2000