Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét, illetve a munkáltató-
munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit az esetlegesen fölmerülõ problémákat gyakorlatias megoldással legyenek képesek értelmezni és kezelni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4.és 11 héten
zárthelyi dolgozat készítése amely alapvetõen három részbõl áll. Rövid teszt jellegû kérdés-válasz, Majd definíciók fogalmak röviden, végül pedig egy
megadott témában kifejti a hallgató véleményét a tanultak alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. ea: A munkajog alapvetõ elemei
labor: A jogelvek érvényesülése a gyakorlatban példákon, jogeseteken keresztül
2. ea: A munkaügyi kapcsolatok rendszere országos- helyi
labor: A szakszervezetek jogosítványai A Kollektív Szerzõdés
3. ea: A munkaviszony lényeges tartalmi elemei I
labor: Mikor milyen föltételekkel jöhet létre a munkaviszony
4. ea: A munkaviszony lényeges tartalmi elemei II
labor: Különbözõ típusú munkaszerzõdések készítése ZH-I
5. ea: Munkaidõ pihenõidõ
labor: Munkáltatói, munkavállalói oldalról a munkaidõ beosztásának szabályai
6. ea: A munka díjazásának szabályai
labor: Milyen bérformák javadalmazási lehetõségek vannak? Cafetéria rendszer
7. ea: Felelõsség a munkajogban I
labor: A munkáltató kártérítési felelõsségének egyes eseti gyakorlati példákon keresztül
8. ea: Felelõsség a munkajogban II
labor: A munkavállaló kártérítési felelõsségének esetei gyakorlati példákon keresztül
9. ea: A vezetõállásúakra vonatkozó speciális rendelkezések
labor: Manager szerzõdés készítése
10. ea: A távmunka végzés esetei szabályai
labor: Távmunkában foglalkoztatott szerzõdése, lehetõségei
11. ea: Munkaerõ kölcsönzés
labor: A szabadság kiadásának szabályai ezen belül munkáltatói intézkedés munkavállalói kérelem készítése ZH-II
12. ea: A munkaviszony megszüntetése
labor: A munkaügyi vita problémája Keresetlevél készítés munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése kapcsán
13. ea: Az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályai
labor: A munkabaleset fogalma, kivizsgálásának szabályai Szondáztathat-e a munkáltató?
14. ea: Érintõ társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási szabályok
labor: Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, de lehetõség van megbeszélt témában beszámoló készítésére is. A vizsga
írásbeli és szóbeli.
 
Kötelező irodalom: dr. Jakab András Munkajog a gyakorlat nyelvén - ÚNIÓ KIADÓ
Dr. Horváth István Munkajog - NOVISSIMA Kiadó
Ajánlott irodalom: A többszörösen módosított 1992. évi XXII. tv tanulmányozása a www.magyarorszag.hu honlapon elérhetõ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV ERT EN ISO 9001:2000