Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan (Kódok az adott szak mintatantervének megfelelõen) nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Unterrichtsziel:
Die Bekanntmachung der Studenten mit den wichtigsten marktwirtschaft-lichen Kategorien, mit den Business-Unternehmungen, und dem Markt, weiterhin
den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen unter ihnen, sowie mit den Eigenartig- keiten der Betätigung und der Funktion. Weitere
Zielsetzung ist die Aneignung des Fachdeutsches.
Oktatási cél:
A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További cél a szakmai német elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét
(konzultáció) Zárthelyik

8. I. ZH
14. II. ZH
15. Pót ZH
A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80. perc. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh.-ák eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a
gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások gazdaságtanának tárgya, alapfogalmai.
Das Objekt und Grundbegriffe der Businesswirtschaftslehre.
2. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái.
Gründung und juristischen Formen der Business-Unternehmungen.
3. A vállalati mûködésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ érdekeltek.
Die Rolle der Betreffenden(stakeholder) an der Unternehmung und ihre Wirkung auf die Betätigung und Funktion. Die inneren Betreffenden.
4. A külsõ érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete.
Die äußere Betreffenden, die Marktumgebung der Business- Unternehmungen
5. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika.
Die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmungen. Die Wirtschaftspolitik
6. A pénzügyi szabályozás. A magyar adórendszer.
Die finanzielle Regelung. Das ungarische Steuersystem
7. További külsõ érintettek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, valamint természeti környezet.
Weitere äußere Betreffenden. Örtliche Gemeinschaften, Zivilorganisationen und strategische Partner, sowie physisch-geografisches Umfeld
8. Az üzleti döntések alapjai. Beruházási döntések.
Die Grundlagen der Business-Entscheidungen. Investitionsentscheidungen.
9. Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések.
Planungs-, Organisations- und- Kontrollentscheidungen
10. Az emberi erõforrással való gazdálkodás. Munkaszerzõdés, munkaügyi szabályozás.
Bewirtschaftung mit human recourses. Arbeitsvertrag, arbeitsrechtliche Regelung in Ungarn.
11. Termelés és szolgáltatás. A termelési és kapacitásszámítások.
Produktion und Dienstleistung. Produktions- und Kapazitätsrechnungen
12. Szervezeti döntések, a szervezeti struktúra kialakítása.
Organisationsentscheidungen. Ausgestaltung der Organisationsstruktur
13. Pénzügyi tervezés, a tõkeszükséglet meghatározása.
Finanzplan, die Bestimmung des Kapitalbedarfes
14. Ellenõrzési döntések, controlling, reporting.
Kontrollentscheidungen, controlling, reporting


Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.
Die Grundlage und der Aufbau der Business-Rechnungsführung.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga német nyelven
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000