Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ
területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus során kötelezõ:
- a gyakorlatok látogatása
- az elõadásokon kiosztásra kerülõ házi feladatok hiánytalan elkészítése és leadása a következõ gyakorlaton. A gyakorlatokon való részvétel csak a házi
feladattal együtt érvényes.
- a két ZH megírása.
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).

Házi feladatok, mintafeladatsorok, eredmények, stb. a
http://www.uni-obuda.hu/users/koczyl/statisztika1.htm oldalon lesznek elérhetõk.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
2. Bevezetés. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet) Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. (2.1 fejezet)
4. Idõbeli ismérv szerinti elemzés. Az egyszerû és csoportosító táblák elemzése (2.2-3.3. fejezet) Kombinációs táblák elemzése (3.4. fejezet)
6. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)
7. 1. ZH
8. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát- és átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)
10. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
12. A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
13. 2. ZH
14. pót-ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja:
Elégtelen vagy nem megírt dolgozat a szorgalmi idõszak 14. hetén javítható/pótolható.
Hiányzó házi feladat a 13. hétig adható le.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 86 % jó (4)
87 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy javítására egyszer van lehetõség

 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I. /és Pédatár/ szerk: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
Általános statisztika II. /és Példatár/ szerk. Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1998 (csak a kijelölt részek)