Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes piaci összefüggéseket és termelési módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele egy kiselõadás sikeres megtartása.
Az utolsó konzultáción írandó Zh eredményes megírása, ez egyben az aláírás feltétele is. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata I.
2. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata II.
3. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix. Termelési folyamatok. Gyártástípusok.
4. Elõrejelzési módszerek I. Állandó jellegû igény elõrejelzése.
5. Elõrejelzési módszerek II. Trend és szezonalitás.
6. Kapacitáselemzés.
7. Kapacitástervezés.
8. Készletgazdálkodás.
9. Szükséglettervezés (MRP).
10. Éppen idõben (Just-in-Time) rendszerek
11. A LEAN módszer.
12. Menedzserdilemmák, pl.: kollektív cselekvés. Szolgáló vezetés.
13. A változás hajtó- és fékezõerõi.
14. Változáskezelés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: a gyakorlatokon történõ részvétel a TVSZ feltételei szerint és egy kiselõadás sikeres megtartása. A tárgyból szerezhetõ érdemjegy 90%-ban a vizsga (90 pont), 10%-ban a kiselõadás (10 pont) eredményébõl áll össze. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó