Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVI11VNM Vállalkozás innováció
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, egyes piaci összefüggéseket, termelési módszereket, az innováció legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata.
2. A termelõ, illetve szolgáltató rendszerek környezete.
3. Telephely-létesítési és szállítási dilemma.
4. Termelõ rendszerek jellemzõi, mutatók.
5. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix.
6. Termelési folyamatok és tömegszerûség. Gyártástípusok. Méretgazdaságosság.
7. Elõrejelzési módszerek I. Állandó jellegû igény elõrejelzése.
8. Elõrejelzési módszerek II. Trend és szezonalitás.
9. Kapacitáselemzés, -tervezés.
10. Készletgazdálkodás tervezése, készletszint meghatározása.
11. Innováció fogalma és kapcsolódó elméletek.
12. SCM, BPR, PFD stb.
13. JIT, LEAN, szolgáló vezetés
14. Innovatív vállalat, innováció a gyakorlatban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: a gyakorlatokon történõ részvétel a TVSZ feltételei szerint és egy esettanulmány beadása. A tárgyból szerezhetõ érdemjegy 50%-ban a vizsga (50 pont), 50%-ban az esettanulmány (50 pont) eredményébõl áll össze. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Ajánlott irodalom: Buzás Norbert (szerk.) (2007): Innovációmenedzsment a gyakorlatban
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó
Lengyel Imre –Rechnitzer János (2004, 2009): Regionális gazdaságtan Bp.: Dialóg Campus Kiadó
Szegedi Zoltán (2012): Ellátásilánc-Menedzsment. Bp.: Kossuth Kiadó