Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgató el tudja helyezni a konfliktuskezelési eljárások palettáján ezt a sikeres, a munka világában is egyre népszerûbb módszert, és tisztában legyen annak nemzetközi hátterével, illetve hazai jellemzõivel. A szelíd konfliktuskezelés bizonyos elemeinek megismerésére is sor kerül annak érdekében, hogy ezeket a hallgatóság majd saját szakterületén is tudja alkalmazni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A konfliktus definíciói, formai és tartalmi tipológiája. Konstruktív és destruktív konfliktusok.
2. Hagyományos konfliktuskezelési módszerek. Alternatív vitarendezési módszerek.
3. Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat. A mediáció folyamata, területei. A munkaügyi mediáció. Munkaügyi közvetítés külföldön.
4. Munkaügyi mediátorok. Kibõl lehet és kibõl lesz közvetítõ? A mediálható esetek általános jellemzõi, feltételei vs. nem mediálható esetek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás feltétele: A konzultációk rendszeres látogatása. Írásbeli vizsga értékelése az alábbiak szerint:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Berki Erzsébet (2009): Illuziók és kiábrándulások. Sztrájkok és más direkt akciók 2008-ban.
Kovács Géza (2008): A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat tevékenysége In Berki Erzsébet (fel. szerk.): Szociális párbeszéd új keretek között. Budapest: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ, 140-161.p
Ajánlott irodalom: Göncz Kinga - Geskó Sándor - Herbai István (1998): Konfliktus-kezelés civil szervezetek számára. Partners Füzetek 1. Bp.: Partners Hungary Alapítvány,
Lovász Gabriella – Neumann László (2006): Social partners evaluate role of mediation and arbitration service. European Industrial Relations Observatory.
Sáriné Dr. Simkó Ágnes (szerk.)(2004): A mediáció. A közvetítõi tevékenység. Bp.: HVG Orac Kiadó