Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek
környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai
gondolkodás, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy megszerzésének feltétele az évközi ZH sikeres megírása az utolsó konzultáción
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai menedzsment kialakulása, lényege.
2. Szervezetek változó környezetben. Versenyképesség és Porter modell.
3. Vágyaktól az érdekekig (tulajdonosok, érintettek) Stratégiai célok, megvalósítás, változáskezelés
4. Szervezetek mûködése, Korszerû stratégiai menedzsment. ZH írás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: A zárthelyi legalább 50%-os teljesítése. Értékelés az alábbiak szerint:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ken Blanchard (2010): Vezetés magasabb szinten. HVG Kiadó
Ajánlott irodalom: Marosán György (2006): A 21. század stratégiai menedzsmentje. Mûszaki Kiadó.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.