Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek
környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai
gondolkodás, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy megszerzésének feltétele az évközi ZH sikeres megírása az utolsó elõtti elõadás keretében, valamint egyéni kiselõadás sikeres megtartása a gyakorlat keretében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai menedzsment kialakulása
2. A stratégiai menedzsment lényege
3. Szervezetek változó környezetben
4. Versenyképesség meghatározó tényezõi
5. Porter 5 tényezõs modellje és a kibõvített változat
6. Vágyaktól az érdekekig (tulajdonosok, érintettek)
7. A belsõ erõforrásokkal való gazdálkodás
8. Stratégiai célok, megvalósítás
9. Stratégiai változáskezelés
10. Szervezeti kulturális és kommunikációs tényezõk
11. Szervezetek mûködése
12. Korszerû stratégiai menedzsment
13. ZH
14. PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Sikertelen zh vagy igazolt távollét esetében lehetséges a pótzh megírása az utolsó elõadás keretében. Az aláírás feltétele: A zárthelyi és az egyéni kiselõadás legalább 50-50%-os teljesítése. Az tárgy keretében megszerezhetõ pontszám: 100 pont, 50 pont a zh-n, illetve 50 pont a Kiselõadás révén. Értékelés az alábbiak szerint:
ZH és Kiselõadás esetén is (%-ban megadva):
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ken Blanchard (2010): Vezetés magasabb szinten HVG Kiadó
James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): Lean szemlélet. HVG Kiadó.
Ajánlott irodalom: Marosán György (2006): A 21. század stratégiai menedzsmentje. Mûszaki Kiadó.

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.