Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók az elsajátított vállalkozási ismeretek birtokában tudatosodjon bennük, hogy a piaci környezetben a vállalatoknak és vállalkozásoknak naponta kell megtalálniuk a választ az állandó kihívásokra. A vállalkozások mûködési zavarai jelzik az egyensúlyi problémákat. A problémák felismerése, azok megelõzése, illetve megoldására tanítja ill. készíti fel a tantárgy hallgatóinkat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák rendszeres látogatása, 2 esettanulmány határidõre történõ teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Folyamatos alkalmazkodás a környezethez. A változások vezetõi befolyásolása. A változtatás menedzsment rendszerszemléletû feladat-megközelítése.
A változtatás kényszere. Változtatási erõtér. A változásokat segítõ hajtóerõk. (Szakmai ambíciók, extra profit lehetõségek..., gazdasági támogató kormányprogramok.)
A változásokat, illetve változtatásokat fékezõ erõk (félreértések, bizalom hiánya, félelem az újtól, szakmai felkészületlenség, kétes, bizonytalan kintlévõségek, egyes szervezetek ellenállása, tiltakozás...)
2. A változtatásokat támogató lehetséges módok (képzés, hatékonyabb kommunikáció, részvétel, bevonás, segítségnyújtás, támogatások, tárgyalás és megegyezés, nyílt vagy burkolt késztetés). A változtatásmenedzsment emberi tényezõi.
Változtatási stratégiák (hatalmi, felvilágosító, oktató, átnevelõ (manipulatív), rásegítõ). Hatalmi stratégia a beosztottak függõségét használja ki, a felvilágosító stratégia a józan észre próbál hatni.
Átnevelõ (manipulatív) stratégia az emberek hozzáállására, viselkedésére próbál hatni. A rásegítõ stratégia az anyagi és egyéb erõforrások, kedvezmények nyújtásával segíti elõ a változások létrejöttét.
3. Leggyakrabban bekövetkezõ válságproblémák kezelése. A változásmenedzsment modelljei és módszerei. Folyamatokban történõ rendszerszemléletû gondolkodás. Külsõ és belsõ kommunikáció fontossága. Naprakész információk, illetve a jövõkutatás szerepe.
Folyamatokban a töréspontok és inflexiós pontok felfedezése és analizálása.
Veszélyjelek és veszélyhelyzetek diagnosztizálása. Válságjelenségek, a válság okai. A válságok megoldásának lehetõségei (Római Klub jelentésének mai aktualizálása).
4. A vállalatok válsághelyzetet kiváltó okok arányainak vizsgálata. A sikeres válságmenedzser legfontosabb személyiségjegyei.
Nagyméretû szervezeti változtatások bevezetésének modelljei, speciális módszerek.
Siker- és sikertelenség a változtatás-menedzselésben.
Kiértékelés, ellenõrzés, objektív mérés, jövõkép, változás-vezetés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: Az elõadások anyaga
Ajánlott irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Váltásmenedzsment. KJK-KERSZÖV. 2004.
Dr. Csáth Magdolna Stratégiai Változásmenedzsment. Aula 2001.
Kasza Jenõ- Lehotai László: Menedzsment alapjai. BMF 2001.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.