Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit
hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a
számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

A félévközi jegy megszerzésének feltétele
1. a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó ellenõrzõ kérdések leadása, 2. a gyakorlatokon a beugrók eredményes (min.80%)megírása (2db, amelyek pontos idõpontját a gyakorlatvezetõ a megelõzõ héten jelenti be!),
3. a két zárthelyi dolgozat megírása a 6. és a 13. heti elõadáson (összpontszám minimum 50%-nakaz elérése, minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat 40%)
.

Az elõadásokon kiadott ellenõrzõ kérdéseket az azt követõ elõadáson kell leadni (betegség vagy egyéb hiányzás esetén max. egy héten belül a gyakorlatvezetõ nevére kell postázni az egyetemen). A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el.
A zh megírásának feltétele 5-5 hét feladatainak leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.


Félévközi jegy pótlási/javítási lehetõség van, vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában. Írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, idõben leadta a beadandó feladatokat)


A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai
munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
Gyakorlat: Bizonylatok tartalma
2. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt
hatása.
Gyakorlat: Éves beszámoló mérlege
3. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Egyszerû gazdasági események
4. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
Gyakorlat: Eszközök mérlegértékének meghatározása

5. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
Gyakorlat: Források mérlegértékének meghatározása
6. Gyakorlás, Általános forgalmi adó (1.zh )
Gyakorlat: Mérleg összeállítás kiegészítõ gazdasági eseményekkel

7. Bevétel, ráfordítás fogalma
Gyakorlat: kiadás és költség megkülönböztetése
8. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásba
9. Összetett gazdasági események rögzítése
Gyakorlat: Könyvelés 1.
10. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
Gyakorlat: Devizás események könyvelése

11. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika.
Gyakorlat: Összetett feladatok 1.
12. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a zh-ra
Gyakorlat: Összetett feladatok 2.

13. (2.zh)
Gyakorlat: Konzultáció

14. Pót zh-k
Gyakorlat: Konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
Az elõadásokon leadott teszteket és a gyakorlatokon nyújtott teljesítményeket a gyakorlatvezetõ az osztályzat kialakításánál +/- 10%-kal veszi figyelembe.

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.

A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja:

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására (külön elméleti részek és külön a példák, tehát 4 féle részlet pótolható) .

Az elõadásokon kiadott kérdéssorok pótlására az elõadást követõ 1 héten belül van lehetõség.

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó/gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek)
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
1.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

2.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

Perfekt:

3.) Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre

4.) Pénzügyi számvitel II. - A beszámoló összeállítása
Baloghné Gáspár Anikó - Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre - Veress Attila

5.) Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila

6.) Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert