Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselõadás

A tantervben elõírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint a egy zárthelyi dolgozat megírása a 8. héten az elõadás idejében .
A beadandó házi dolgozatot legkésõbb a 7.oktatási héten kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre)
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom…
(terjedelme 3 oldal + borítólap, +kép + melléklet)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A minõség története. Minõségfogalom.
2. Elõadás és 1. gyakorlat: Minõségmodellek. A minõség mérése.
3. Elõadás: A minõséget meghatározó tényezõk.
4. Elõadás és 2. gyakorlat: TQM. Vevõközpontúság
5. Elõadás: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
6. Elõadás és 3. gyakorlat: TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
7. Elõadás: Az ISO Minõségirányítási szabványcsalád
8. Elõadás ZH
4. gyakorlat: A szabványmódosítás okai. A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete.
9. Elõadás: Az ISO 9001:2008. szabvány fejezetei
10. Elõadás és 5. gyakorlat: Minõségügyi dokumentumok. Kézikönyv. Eljárási utasítások, munkaleírások, feljegyzések. A dokumentumok kezelése.
11. Elõadás: A minõségirányítási rendszer bevezetése.
12. Elõadás: Auditálás. A vevõ és dolgozói elégedettség vizsgálata
6. gyakorlat: Kiselõadások.
13. Elõadás: EFQM modell, A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel. (pót zh)
14. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga

Aláírás feltétele az elfogadott zh és a beadott esszé.

Aláírás pótlására akkor van lehetõsége a hallgatónak, ha a szorgalmi idõszakban megírta a zh-t (vagy annak pótlását az utolsó héten).
 
Kötelező irodalom: Dr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004.
Elektronikus tananyag
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó