Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lendvay Marianna;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 db. esettanulmány készítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségügy alapjai és fejlõdése.
A minõségellenõrzés módszerei.
A minõségirányítási rendszerek és szabványaik.
2. Az MSZ EN ISO 9000:2001-es szabványsorozat. A gyakorlati bevezetés kialakult módszere.
A minõségirányítás dokumentációs rendszerének felépítése.
A teljes körû minõségirányítás (TQM) alapelvei, bevezetésének lépései.
3. Minõségtechnikák: a �7 régi eszköz�.
A folyamatos javítás további eszközei.
Minõségfejlesztés módszerei: minõségköltségek tervezése, minõség-díj pályázatok, önértékelés, minõségfunkciók lebontása (QFD), hibamód és � hatáselemzés (FMEA).
A folyamatmenedzselés összetevõi, a kulcsfontosságú folyamatok meghatározásának módja.
4. A folyamatjavítás modellje, az egyes lépésekhez szükséges teendõk, a teljesítménymérés dimenziói. A Balanced Scorecard (BSC) módszer.
A benchmarking tevékenység értelmezése, típusai, az alapvetõ benchmarking-modell.
Az �üzleti folyamatok újjászervezése� (BPR) tevékenység értelmezése, a reengineering-tevékenység modellje.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, idõtartama 60 perc. Elégséges értékelést az a hallgató kaphat, aki maximálisan elérhetõ pontszám 50%-át teljesíti. A vizsgára való felkészülést elõzetesen közzétett tematika segíti.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László � dr. Novothny � Szened � dr. Lendvay: Biztonságtechnikai, környezetvédelmi és minõségbiztosítási alapismeretek, BMF-KVK-1192. Bp. 2005.
Ajánlott irodalom: Koczor Zoltán szerk: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, 2001.
Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe BMF 2000.
Arthur R. Tenner-Irving J. Detoro: teljes körû minõségmenedzsment (TQM), Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1997.
Bálint Julianna: Minõség � Tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg. Terc Kft. Kiadó. Budapest. 2001.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.