Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Lénárt Imre;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Napjainkban a fejlõdés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom mûködésének alapja a
tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezõkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom
minden rétegének együtt kell mûködnie. Az információs technológia fejlõdése jelentõs növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új
információhordozókon megjelenõ információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsõsorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a
rendelkezésre álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történõ megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül
felhalmozott ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történõ gazdálkodásra. A jövõben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább
annak fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és a TM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetési folyamat háromfázisú modellje. Adat, információ, tudás, tanulás fogalomköre, döntéshozatalban játszott szerepük. Szakértõi tudásszintek, tudásreprezentáció. Tudástípusok és összefüggéseik. (Nonaka-mátrix).
2. Tudás kategóriái (know-what, know-why, know-how, know-who) Tudásmenedzsment modellek. A szervezeti tudásrendszer. A tudástérkép.
3. Tudás közvetítése és az innováció. A tudás, mint üzleti tényezõ. Ismeretkezelési lehetõségek az oktatásban, iskola szerepe a tanuló társadalomban. Tudáskezelõ rendszerek összefoglaló jellemzése, összehasonlításuk.
4. Tudásbázisú rendszer (tudásgyûjtés, következtetés, tudásrendezés) bemutatása . Szabály- és esetalapú következtetési módszek bemutatása esettanulmányokon keresztül. e-learning ( e-tartalom, e-tanulás, e-megjelenítés). e-korszak (e-kommunikáció, e-kultúra, e-tudásmegosztás) Zárthelyi dolgozat és házi dolgozatok beadása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és a TM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat eredményének súlyozatlan számtani átlaga .
Félévközi jegy pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elõzõkben leírtak alapján.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Az ütemezésnek megfelelõen adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint