Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Napjainkban a fejlõdés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom mûködésének alapja a
tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezõkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom
minden rétegének együtt kell mûködnie. Az információs technológia fejlõdése jelentõs növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új
információhordozókon megjelenõ információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsõsorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a
rendelkezésre álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történõ megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül
felhalmozott ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történõ gazdálkodásra. A jövõben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább
annak fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét
13. Zárthelyi dolgozat megírása és a gyakorlatokon nyújtott értékelhetõ teljesítmény (prezentáció, esettanulmányok feldolgozása, házi feladat, stb..)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. Tézisek. Tudásalapú társadalom. Jövõmodell.
2. Alapfogalmak összefüggésrendszere. Tudás fajtái, típusai, irányultsága, szakértõi tudásszintek. A Nonaka mátrix.
3. Tudásmenedzsment és a döntéshozatal.
4. Tudáspiac
5. Vállalati tudásteremtés
6. Vállalati tudásrendszer. A kodifikáció. Tudáskatalógus, tudástérkép.
7. Vállalati tudástranszfer. (Továbbítás, befogadás, használat)
8. Tudásmenedzsment funkciók, szerepek.
9. Tudásmenedzsment strukturális, stratégiai, kulturális vonatkozásai.
10. Tudásmenedzsment modellek. Projectek. Gyakorlati megvalósulási lehetõségek.
11. Informatikai támogatás I.
12. Informatikai támogatás II.
13. Zárthelyi dolgozat
14. Informatikai támogatás megvalósulása konkrét példa bemutatásán keresztül.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy értékét a zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény átlagolt eredménye adja. Évközi jegy pótlása TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Dr. Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (letölthetõ elektronikus tananyag)
 
Egyéb segédletek: Az ütemezésnek megfelelõen adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.