Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások, fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre, csoportmunkára, az erõforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment mûködési szabályait, technikáit és vezetési módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 esettanulmány készítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.
A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
helyzetértékelés, vezetõi döntés..
Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, Poziciók és csoportszerepek meghatározása.
2. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.
Logikai illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.
Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása.
3. A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.
A projekt lezárásának folyamata. Évközi feladat, esettanulmány készítésének elõkészítése, a választott témák értékelése.
A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. .Összefoglaló jelentés készítése.
4. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.
Konkrét esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl. (példatár Bef.1 példa)
A projektek átvitel-technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében..
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ - Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: összhangban van szak követelményeivel. A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.