Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Petruska Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek
elsajátíttatása. A korszerû, többdimenziós statisztikai eljárásokon és informatikai technikákon alapuló módszerek korlátozott számú információ és folyton változó
piaci körülmények között is elõsegítik az adaptív és hatékony vállalati marketingmunkát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingterv és marketingmenedzsment, szervezet-felépítési elvek és a marketingfunkció
2. Márkaismertség és márka-kommunikáció a márkastratégiák menedzselésében
3. Új termék piaci bevezetése a termékfejlesztési folyamat és az innováció elfogadása
4. Árképzési stratégiák és programok. Szegmentálás az ármunkában
5. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése. Offline és online reklámkampányok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A konzultációkon a részvétel kötelezõ
a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- csoportos projektmunka
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
Projektmunka: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga

 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó