Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Dr. Szekeres Valéria; Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11TNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Az elsõ zárthelyi dolgozat idõpontja 6-7 hét, a második zárthelyi dolgozat idõpontja 12-13. hét.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában.
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai � gazdasági összefüggései. A termelés költségei.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése.
8. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopol piac esetén.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe. A föld és ingatlanpiac.
2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max 80 perc)
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa � Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson � Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991