Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Nagy Attila;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS12TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legkorszerûbb logisztikai feladatokkal, lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 db esettanulmány leadása. Vizsgára bocsátás feltétele: foglalkozásokról való hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma.
A logisztika tantárgy célja, rendszerszemléletû megközelítésben.
Logisztikai rendszerek. Makro-, és mikrologisztika.
2. A logisztika, mint a vállalati gazdálkodás fontos tudományterülete.
Beszerzési logisztika. Értékesítési logisztika. Termelési logisztika.
R-S-T rendszerek értelmezése. (7M)
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás.
3. Termelés karcsúsítása (lean production).
A JIT gyártási rendszerek. A kanban gyártás, stb.
Anyagmozgatási folyamatok tervezése.
4. Logisztikai folyamatok korszerûsítése. Logisztikai szolgáltatások.
Logisztikai központok.
Informatika szerepe a logisztikában. Vállalatirányítási rendszerek (SAP). Virtuális vállalatok és a logisztika. Logisztika a XXI. században.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli, idõtartama 60 perc, összpontszám 120, szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsga eredménye maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lõrincz Katalin: A logisztika alapjai (BMF � BGK 3007, 2005)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.