Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek
elsajátíttatása. A tantárgy a marketing stratégiai tervezés és megvalósítás folyamatát esettanulmányokon, gyakorlati példákon keresztül dolgozza fel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Évközi aktivitás, csoportmunkában egy projektfeladat elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingterv és marketingmenedzsment
2. Piaci környezet és a stratégia alkotás folyamata
3. Vevõérték és fogyasztói elégedettség
4. Szolgáltatásmarketing
5. Szervezeti piac sajátosságai
6. Új termék piaci bevezetése, innovációs folyamatok
7. Termékvonalak és márkák menedzselése
8. Árképzési stratégiák és programok
9. Értékesítési csatornák és az eladások menedzselése
10. Célpiaci marketingstratégia kialakítása
11. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése
12. Marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál
13. Jogi szabályozás és etikai kérdések
14. Marketingstratégia megvalósulásának ellenõrzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
Projektmunka: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2004): Marketing, FÜPI Kiadó
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó
Ajánlott irodalom: - Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest