Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek
elsajátíttatása. A tantárgy a marketing stratégiai tervezés és megvalósítás folyamatát esettanulmányokon, gyakorlati példákon keresztül dolgozza fel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Évközi aktivitás, csoportmunkában egy projektfeladat elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingterv és marketingmenedzsment, piaci környezet és a stratégia alkotás folyamata, marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál
2. Fogyasztói és szervezeti piacok, célpiaci marketingstratégia kialakítása
3. Új termék piaci bevezetése, innovációs folyamatok, márkastratégiák
4. Árképzési stratégiák és programok, értékesítési csatornák és az eladások menedzselése
5. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése, jogi szabályozás, etikai kérdések
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
Projektmunka: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2004): Marketing, FÜPI Kiadó
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó
Ajánlott irodalom: - Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest