Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti smeretanyag
elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok beadása, illetve írásbeli beszámoló.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Rendszertani alapok- Szellemi alkotó technikák. Vállalkozási alapok. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A vállalkozások választható formái. Vállalkozások alapítása, megszûnése. A gazdálkodó egységek szervezeti formái.
2. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai, marketing, projekt, portfolió, innováció, termelésmenedzsment. A gyártás tervezése rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén.
3. Az anyaggazdálkodás. Feladatai, menete. Forgóeszközök, forgóeszköz lekötés, forgási sebesség.
4. Minõségmenedzsment, minõség díj modellek. Minõség és megbízhatóság. Környezet menedzsment. Vezetési stílusok, motiváció elmélet. A változások, konfliktusok menedzselése. A szervezeti kultúra menedzsmentje
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr. LehotaiLászló:Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár BMF 2005
Ajánlott irodalom: Dr. Kövesi János: Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan TYPOTEX 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe
vételével az anyagot évente karbantartja